Online bokningsvillkor

BOKNINGSVILLKOR

För köp och bokningar av resor som har gjorts via SMT:s online-självbokningstjänst tillämpas de nedan angivna resevillkoren och anvisningarna.

SMT fungerar som förmedlare i systemet. SMT fungerar som förmedlare av olika resetjänster som producenten av tjänsten svarar för. SMT ansvarar endast för riktigheten hos resedokumenten som SMT levererar. SMT:s ersättningsskyldighet för en skada som har orsakats av felaktiga dokument uppgår till direkta kostnader som har åsamkats Kunden, dock högst totalbeloppet för biljetter och andra avgifter som gäller den aktuella resan och resetjänsten. Ersättningskravet ska presenteras inom ett år efter att resan har genomförts, annars kan rätten till ersättning förloras.

Online-självbokningstjänsten är avsedd att användas för arbets- eller tjänsteuppgifter som Kundens personal och andra av Kunden godkända personer utför. Ett reseserviceavtal mellan Kunden och SMT reglerar tjänstens användning. Serviceutbudet (tjänsteproducenter och pristyper) fastställs i samarbete med Kunden.

Självbokningstjänsten är avsedd för utförande av enkla resebokningar på återkommande rutter. För säkerställning av bästa pris och smidigaste förbindelse bör rundresor och komplicerade resebokningar utföras via serviceteamet, då vi inte kan garantera givna alternativ av systemet i komplicerade resor. Användarstödet för online-självbokningstjänsten är i funktion på serviceteamets telefonnummer under serviceteamets öppethållningstider. Användarstödet hjälper till i felsituationer och lämnar navigeringshjälp. Användarstödet hjälper inte till vid läsning av bokningsregler och inte heller vid val av resealternativ.

Systemet står till kundens förfogande dygnet runt med undantag av underhållsavbrott, uppdateringar och eventuella driftsavbrott. När så är möjligt underrättar SMT i förväg om uppdaterings- och underhållsavbrott som påverkar tjänsten i väsentlig omfattning.

 

Bokarens skyldigheter och ansvar

Bokaren gör prisjämförelser för en resa med hjälp av tjänsten och svarar för alla gjorda bokningar, annulleringar, ändringar, no show-situationer samt eventuella andra kostnader. Om SMT gör bokningsrelaterade ändringar, annulleringar eller prisjämförelser, debiterar vi en serviceavgift enligt SMT:s gällande serviceprislista.

Bokaren svarar själv för uppdatering av och riktigheten hos resenärsprofilen. Resenärens namn ska överensstämma med uppgifterna i passet och vara korrekt meddelade till resenärsprofilen. Resenärsinformationen skrivs ut i resedokumenten och förmedlas till tjänsteproducenterna.

Det är Bokarens ansvar att innan resan bekräftas kontrollera att reseinformationen i bokningen är korrekt. Bokaren är dessutom ansvarig för att kontrollera innehållet i en resebekräftelse som har tagits emot via e-post. Om det finns felaktig eller bristfällig information i bokningen, är Bokaren ansvarig för att korrigera felaktiga uppgifter i online-självbokningstjänsten före biljettutskrivning.

Om resedokumenten har skrivits ut, är Bokaren ansvarig för att omgående meddela SMT:s serviceteam om ändringar i resan. Om tjänsteproducenten tillåter en ändring, debiterar SMT en ändringskostnad enligt gällande serviceprislista för resedokument som måste skrivas ut på nytt samt eventuella kostnader som producenterna debiterar SMT.

Bokaren är skyldig att innan resan påbörjas meddela SMT om resedokumenten uteblir.

Innan resan påbörjas är Resenären skyldig att kontrollera att han/hon har ett giltigt pass eller annat nödvändigt resedokument samt nödvändiga visa, försäkringar och vaccinationer till alla resmål. Resenären är dessutom skyldig att via flygbolagets/flygplatsens webbplats kontrollera flygtidtabellen och flygbolagets eventuella krav, t.ex. avseende bagage och förhandsuppgifter om resenären, samt att lämna förhandsuppgifter som mållandet kräver och som är en förutsättning för att få komma in i landet. Om Resenären/Bokaren köper en enkelriktad flygbiljett, ska han/hon ta reda på om det krävs en giltig returbiljett som förutsättning för att få komma in i landet.

När tredjeparts (tjänsteproducents) bokningar görs godkänner Resenären/Bokaren denna tjänsteproducents tjänste- och affärsvillkor. Resebyrån svarar inte för Internet-flygpriser som bokas via tjänsten eller tredjeparts tjänsteproducents tjänster, bokningswebbplats eller avgifter. I samband med bokningen ger Bokaren sitt medgivande till att resenärsinformationen överförs till tjänsteproducentens Internet-sidor.

 

Profiler och datasäkerhet

Online-självbokningstjänsten fungerar som databas för resenärsprofiler både vid bokning via serviceteamet och vid onlinebokningar. Det är kundföretagets ansvar att säkerställa profilernas aktualitet. Kundföretaget ska se till att överflödiga profiler tas bort, att nya läggs till och att informationen underhålls.

Om överenskommelse har träffats med Kunden om särskilda referenser eller andra uppgifter som ska finnas lagrade i Resenärens profil, ska Kunden se till att överenskomna uppgifter kan hittas i alla profiler och att informationen är korrekt. Om t.ex. alla för faktureringen nödvändiga uppgifter inte finns i profilerna, debiterar SMT en separat serviceavgift för informationsinsamlingen.

Profilinformationen är konfidentiell och används enbart för att utföra arbetsuppgifterna enligt denna bokningstjänst. Profilinformationen är endast tillgänglig för SMT:s kontor. För att kunna uppfylla skyldigheterna i detta avtal har SMT dock rättighet att vid behov lämna profiluppgifter till SMT:s samarbetspartner. Om ett samarbete upphör, kommer Kunden och SMT överens om hur man ska handskas med profilinformationen.

Genom att godkänna dessa villkor godkänner Bokaren också SMT:s resenärsprofilvillkor.

 

Producentpriser och betalning

Tjänsternas priser baseras på dagens valutakurser, prislistor och bestämmelser. Om det sker ändringar av dessa innan biljetten skrivs ut, förändras resans pris i motsvarande mån. Priserna är inte bundna. En eventuell tilläggsavgift för kontokort som flygbolaget debiterar läggs till för bokningen i samband med biljettutskrivningen.

I flygbiljettens pris debiteras alla de skatter som är möjliga att betala vid biljettutskrivningstillfället innan resan påbörjas. Resenären är skyldig att betala eventuella andra skatter på plats i andra länder. Flygplatsskatterna är bundna till valutakurserna och är föremål för ständiga kursvariationer.

Hos vissa flygbolag ingår bl.a. incheckat bagage inte i biljettpriset. Tilläggsdebitering för bagage eller andra tjänster ska betalas direkt till flygbolaget. Uppgift om priser och betalning fås hos flygbolaget.

Bokaren är skyldig att kontrollera ändrings-, annullerings- och betalningsvillkoren för respektive tjänst.

Betalningen av serviceavgiften sker på det sätt som anges i reseserviceavtalet mellan Kunden och SMT. På flygbokningar till Internet-priser tillämpas det bokade flygbolagets priser, prisregler, villkor och andra bestämmelser som finns tillgängliga på bolagets Internet-sidor. Flygbokningar till Internet-priser är direkt bindande och betalas med kundens kreditkort. Flygbolaget debiterar flygpriset omgående från kreditkortet, med tillhörande skatter, avgifter och ersättningar samt eventuella hanteringsavgifter och andra avgifter som flygbolaget tar ut. Förfrågningar, ändringar och annulleringar i anslutning till bokningen riktas direkt till flygbolaget.

Hotell- och bilbokningar förutsätter kreditkortets nummer och giltighetstid för bekräftelse av bokningarna.  Betalningen sker framme på resmålet. Hotell och biluthyrningsföretag har rätt att ta ut annulleringskostnader från det för bokningen lämnade kreditkortet, om bokningen inte har annullerats enligt annulleringsvillkoren.

 

Biljettutskrivning och resedokument

Flygbiljetter skrivs ut i enlighet med flygbolagens biljettutskrivningsregler. Tidpunkten för biljettutskrivningen är beroende av flygbolaget, bokningstidpunkten, biljettypen samt serviceavtalet mellan SMT och kunden. Flygbolagen har rätt att begära biljettutskrivningen tidigare än vad som anges i prisregeln och SMT skriver då ut biljetterna enligt flygbolagets begäran. SMT strävar efter att underrätta kunden om en tidigarelagd biljettutskrivning och det är då kundens ansvar att senast på biljettutskrivningsdagen meddela om biljetten inte behövs eller om resan har ändrats.

Vid bokningar som görs precis före dygnsväxling måste man tänka på att biljettutskrivningen kan komma att ske först under det efterföljande dygnet. Biljettpriset bestäms av biljettutskrivningsdagen, baserat på den aktuella dagens valutakurser, prislistor och bestämmelser.

Om tjänsten möjliggör fördröjd biljettering, skrivs biljetterna ut senast vardagen före avfärden i enlighet med flygbolagens biljettutskrivningsregel, i andra fall skrivs biljetterna ut direkt efter bekräftelsen.

Flygbiljetterna levereras som elektronisk flygbiljett (e-biljett) till den e-postadress som uppges i samband med bokningen. Vi rekommenderar att en utskrift av e-biljetten tas med på resan. Hotell och hyrbilar inkluderas i resebekräftelsen, som levereras elektroniskt till den e-postadress som uppges i samband med bokningen. Någon separat voucher levereras inte för dessa.

Du observerar väl att flera flygbolag har stramat upp bevakningen av dubbelbokningar och oanvända returbiljetter. En dubbelbokning betyder bokningar gjorda för samma passagerare på överlappande datum eller datum som ligger för nära varandra. Man har försökt att utnyttja oanvända biljetter, t.ex. i korsvisa bokningar.

Flygbolagen kan annullera överlappande bokningar automatiskt före biljettutskrivningen. Du observerar väl också att om det utgående flyget inte utnyttjas, annulleras returflyget automatiskt. Beroende av flygbolaget kan dubbelbokningar och oanvända biljetter leda till tilläggsdebiteringar. Den som beställer en resa ansvarar för ett handlande som strider mot de av flygbolagen fastställda reglerna med eventuella åtföljande olägenheter och tilläggskostnader.

Flygbolaget ansvarar inte för en fortsättningsförbindelse som finns på separata biljetter. Flygbolagen är inte ansvariga för andra företags fortsättningsflyg, om flygen finns på separata biljetter. Eventuellt bagage måste också checkas in på destinationen där biljetten byts.

 

Ändringar och annulleringar

Vid annulleringar, ändringar och återbetalningsrutiner för resetjänster tillämpas villkoren som transportföretaget, hotellförmedlaren eller annan motsvarande part har fastställt. Dessutom debiteras eventuella kommunikations- och bankavgifter samt SMT:s serviceavgifter.

I ändrings- och annulleringssituationer tillämpas alltid producenternas egna regler. Kunden kan ändra och annullera en bokning innan resedokumenten skrivs ut. Om SMT gör ändringar eller annulleringar i bokningar debiteras en serviceavgift enligt gällande serviceprislista. Efter utskrivning av resedokumenten kan en bokning inte ändras eller annulleras via online-självbokningstjänsten. I sådana fall debiterar vi en ändrings- eller annulleringsavgift enligt SMT:s gällande serviceprislista samt eventuella kostnader som producenterna debiterar SMT.

Flygbolagen har rätt att ändra flygtidtabellen och rutten innan resan påbörjas och medan resan pågår. Det är Bokarens/Resenärens ansvar att kontrollera flyginformationen innan flyget avgår. Mer information om EU:s direktiv finns på EU:s Internetsidor.

Eventuella reklamationer och ersättningskrav för förseningar eller andra servicebrister som har inträffat under resan ska riktas direkt till producenten av den aktuella tjänsten.

SMT eller tjänsteproducenterna är inte ansvariga om ett oöverstigligt hinder (force majeure) förhindrar eller gör det orimligt svårt att genomföra resan. Flyg- och hotelltjänster bokade till separata priser via online-självbokningstjänsten omfattas inte av lagen om paketresor och de allmänna paketresevillkoren, och därför kan dessa villkor inte tillämpas vid annulleringar och i force majeure-situationer.

 

Tilläggstjänster till onlinebokningar

Beroende av flygbolag kan det erbjudas avgiftsbelagda tilläggstjänster som kan köpas och bokas i förväg. Sådana kan bl.a. vara avgiftsbelagda sittplatser, resväskor och måltider. Beroende av flygbolag kan tjänsterna bokas från SMT Online, om ditt företag har tillåtit aktivering av funktionaliteten i onlinetjänsten.

Vid särskilda önskemål (bl.a. sällskapsdjur, skidor, rullstol e.d.) i samband med bokningar ska vår kundtjänst kontaktas. För tilläggstjänster debiteras en tilläggsavgift enligt gällande serviceprislista.

 

Annat att observera

Ett flygbolag kan genomföra en del av rutterna som marktransport (tåg eller buss). Leverantörer som opererar flyg- eller markrutter anges i avsnittet med tilläggsinformation för respektive rutt.

Önskemål om sittplats och måltider som lämnas under bokningsfasen är riktgivande. Flygbolagen förbehåller sig rätten att ändra dessa efter utbudet.

I första hand följer flygbolagen den resenärsinformation som finns lagrad i de egna stamkundsprogrammen. Alla flygbolag har inte avgiftsfri måltids- och dryckservering på flygen, och alla flygbolag tar inte emot önskemål om specialmat. Resenären ska uppvisa ett eventuellt stamkundskort från flygbolaget vid incheckningen.

Flygbolagens regler förbjuder överlappande bokningar för en och samma passagerare och samma tidpunkt. Flygbolagen har rätt att annullera alla överlappande bokningar som upptäcks.

 

Användarstöd

Självbokningstjänsten är avsedd för utförande av enkla resebokningar på återkommande rutter. För säkerställning av bästa pris och smidigaste förbindelse bör rundresor och komplicerade resebokningar utföras via serviceteamet. Användarstödet för online-självbokningstjänsten är i funktion på serviceteamets telefonnummer under serviceteamets öppethållningstider. Användarstödet hjälper till i felsituationer och lämnar navigeringshjälp. Användarstödet hjälper inte till vid läsning av bokningsregler och inte heller vid val av resealternativ.

Om SMT gör bokningsrelaterade ändringar, annulleringar eller prisjämförelser, debiterar vi en serviceavgift enligt SMT:s gällande serviceprislista.